» » » „Aktywny Samorząd” 2020

„Aktywny Samorząd” 2020

w kategorii: Harpo | 0

PFRON ogłosił kierunki działań oraz warunki brzegowe realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego oraz elektronicznego uzyskać można w ramach modułu I, obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W 2020 roku w ramach obszaru B realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk). Maksymalna kwota dofinansowania:
  – dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
  – dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
  – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł.
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Maksymalna kwota dofinansowania:
  – dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
  – dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
  – z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku). Maksymalna kwota dofinansowania: 7500 zł.
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy). Maksymalna kwota dofinansowania: 4000 zł.
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Maksymalna kwota dofinansowania: 1500 zł.

Przy realizacji dofinansowania wymagany jest udział własny, który w ramach Obszaru B wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu sprzętu lub usługi.

Ponowna pomoc może być udzielona: w obszarze B, z wyłączeniem Zadania 5 – po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; w zadaniu 5 –po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2020 r.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

W ramach programu Aktywny Samorząd można uzyskać również pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie wózka inwalidzkiego czy skutera o napędzie elektrycznym, zakupie protezy kończyny czy dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd dostępne są na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/