Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych można pozyskać ze środków PFRON, za pośrednictwem programów realizowanych przez jednostki samorządowe MOPR i PCPR.

Program Aktywny Samorząd 2024

Już od 1 marca 2024 można składać wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programu Aktywny Samorząd. Dofinansowania do sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz szkoleń uzyskać można w ramach Modułu I, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Realizowane są następujące formy wsparcia:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Kwoty dofinansowania:
   • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
   • dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Kwoty dofinansowania
    • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
    • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
    • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
    • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Dofinansowanie: 10.000 zł
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Dofinansowanie: 6.000 zł
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  • Dofinansowanie: 1.650 zł

Przy realizacji dofinansowania niezbędny jest udział własny wnioskodawcy, który w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 – nie jest wymagany;

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - https://sow.pfron.org.pl. W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego na Platformie ePUAP. W SOW dostępne są niezbędne formularze oraz wszystkie dokumenty, wymagane do złożenia wniosku, zawarcia umowy dofinansowania oraz rozliczenia dofinansowania.

Wnioski przyjmowane są od 1 marca do 31 sierpnia 2024.

Ponowna pomoc w ramach modułu I, obszar B może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy (z wyłączeniem zadania 5).

Program Likwidacja barier w komunikowaniu się 2024

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętów które umożliwią osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Osoby takie muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Wymagany jest udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Terminy oraz sposób składania wniosków

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (lub instytucji równorzędnej w mieście na prawach powiatu).

Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - https://sow.pfron.org.pl. W celu złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na Platformie ePUAP. W SOW dostępne są wymagane formularze oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, zawarcia umowy dofinansowania oraz rozliczenia dofinansowania.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów i możliwości pozyskania dofinansowania dostępne są we właściwych regionalnych ośrodkach pomocy społecznej MOPR i PCPR oraz na stronie PFRON (www.pfron.org.pl).

Chętnie pomożemy w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania (sprzętu oraz oprogramowania) adekwatnego do Państwa potrzeb. Wystawiamy również oferty cenowe niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu.

Życzymy powodzenia w pozyskaniu dofinansowania!