Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych można pozyskać ze środków PFRON, za pośrednictwem programów realizowanych przez jednostki samorządowe MOPR i PCPR.

Program Aktywny Samorząd 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował zasady dotyczące programu Aktywny Samorząd, obowiązujące w 2023 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.
W 2023 roku będą realizowane następujące formy wsparcia, w module I Obszarze B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej już od dnia 01.03.2023 r. Termin składania wniosków upływa 31.08.2023 r.

Maksymalne kwoty dofinansowania w obszarze B:

Zadanie 1
– dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
– dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,

Zadanie 2
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

Zadanie 3 – 10.000 zł,
Zadanie 4 – 6.000 zł,
Zadanie 5 – 1.650 zł;

Przy realizacji dofinansowania wymagany jest udział własny, który w ramach Obszaru B (w zadaniu 1, 3, 4 i 5) wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu sprzętu lub usługi.

Ponowna pomoc może być udzielona: w obszarze B, z wyłączeniem Zadania 5 – po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; w zadaniu 5 – po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Wniosek w formie papierowej można złożyć we właściwej jednostce (MOPS, MOPR, PCPR). Tak jak w ubiegłych latach, istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez system SOW. Bez straty czasu, wychodzenia z domu i bez kolejek. Za wniosek złożony w formie elektronicznej poprzez system SOW otrzymuje się dodatkowe punkty i wzrasta szansa na uzyskanie dofinansowania.

Program Likwidacja barier w komunikowaniu się 2023

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktowanie się z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Każdy Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a instytucja dofinansowująca na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.
Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.

Wniosek w formie papierowej można złożyć we właściwej jednostce (MOPS, MOPR, PCPR). Tak jak w ubiegłych latach, istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez system SOW. Bez straty czasu, wychodzenia z domu i bez kolejek. Za wniosek złożony w formie elektronicznej poprzez system SOW otrzymuje się dodatkowe punkty i wzrasta szansa na uzyskanie dofinansowania.

Szczegółowe informacje dostępne są we właściwych regionalnych ośrodkach pomocy społecznej MOPR i PCPR.
Zapraszamy do kontaktu z nimi i życzymy powodzenia!