Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych można pozyskać ze środków PFRON, za pośrednictwem programów realizowanych przez jednostki samorządowe MOPR i PCPR.

Program Aktywny Samorząd 2022

Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego oraz elektronicznego uzyskać można w ramach modułu I, obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W 2022 roku w ramach obszaru B realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk). Maksymalna kwota dofinansowania:
  - dla osoby niewidomej – 9.000 zł, oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie 24.000 zł (łącznie 24.000 zł),
  - dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
  - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł.
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Maksymalna kwota dofinansowania:
  - dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  - dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
  - dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
  - z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. Maksymalna kwota dofinansowania: 7500 zł.
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy). Maksymalna kwota dofinansowania: 4000 zł.
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Maksymalna kwota dofinansowania: 1500 zł.

Przy realizacji dofinansowania wymagany jest udział własny, który w ramach Obszaru B wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu sprzętu lub usługi.

Ponowna pomoc może być udzielona: w obszarze B, z wyłączeniem Zadania 5 – po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; w zadaniu 5 –po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wystarczy uzyskać 10 punktów, aby wniosek był od razu realizowany.

W ramach programu Aktywny Samorząd można uzyskać również pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie wózka inwalidzkiego czy skutera o napędzie elektrycznym, zakupie protezy kończyny czy dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd dostępne są na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

 

Program Likwidacja barier w komunikowaniu się i Technicznych

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktowanie się z otoczeniem.
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności.

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są we właściwych regionalnych ośrodkach pomocy społecznej MOPR i PCPR.
Zapraszamy do kontaktu z nimi i życzymy powodzenia!