» » » Aktywny Samorząd 2019

Aktywny Samorząd 2019

w kategorii: Harpo | 0

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił tegoroczne warunki programu Aktywny Samorząd. Pojawiło się kilka zmian, mianowicie od teraz, również osoby niepełnosprawne wzrokowo, posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, mogą wziąć udział w programie Aktywny Samorząd. Ponadto, pojawiło się nowe zadanie w ramach, którego można uzyskać środki na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego. Zmieniły się również kwoty dofinansowania.
Poniżej przedstawimy najważniejsze wytyczne tegorocznego programu Aktywny Samorząd.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON

 1. Cele programu:
  Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

  Struktura programu:

  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:                                                                              1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  a) Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  b) Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  a) Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  c) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.                          Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

 2. Adresat programu w przypadku Modułu I, Obszar B:
  Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w obszarze B jest:
  a. Zadanie 1
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
  b. Zadanie 3
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • Dysfunkcja narządu wzroku
  • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  c. Zadanie 5
  • Pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub 4
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy lub uczenie się albo studiowanie.

Dysfunkcja obu kończyn górnych winna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o potwierdzonym wrodzonym braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe).

Dysfunkcja narządu wzroku:

a. oznacza przyczynę do wydania orzeczenia,
b. gdy wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu, to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości       wzroku w oku lepszym = lub < 0,05 i lub zwężeniu pola widzenia do 20 stopni,
c. w przypadku osób w wieku do 16 r.ż. to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni
d. gdy wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub    zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

a. którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON nie dotrzymali warunków zawartych umów,
b. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

3. Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:
a. Zadanie 1 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
b. Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
c. Zadanie 3 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
d. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach programu (Moduł I, B) można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie 5 lat, w przypadku sprzętu elektronicznego i oprogramowania licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono pomocy ze środków PFRON na ten sam cel. W przypadku Zadania 5 (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektr.) ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.

4. Maksymalna kwota dofinansowania:
a. Zadanie 1:
• dla osoby niewidomej – 24000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15000 zł
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9000 zł
• dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5000 zł
b. Zadanie 2 (szkolenia):
• dla osoby głuchoniewidomej – 4000 zł
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2000 zł,
Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100% wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
c. Zadanie 3:
• dla osoby posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – 6000 zł
d. Zadanie 5:
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego – 1500 zł

Wymagany udział własny wnioskodawcy (Moduł I, Obszar B):
• 10% brutto zakupu/usługi w przypadku zadania 1 i 5
• 30% brutto zakupu/usługi w przypadku zadania 3

 5. Termin i miejsce składania wniosku o dofinansowanie:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później, niż do dnia 30 sierpnia b.r. Szczegółowe informacje dostępne są we właściwych regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.