» » » Programy Komputer dla Homera i Pegaz w roku 2008

Programy Komputer dla Homera i Pegaz w roku 2008

w kategorii: Harpo | 0

„Pegaz 2003“ w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier transportowych i w komunikowaniu się:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu komputerowego (w tym specjalistycznego/ urządzeń, oprogramowania). O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które nie otrzymały dofinansowanie na zakup komputera ze środków PFRON (w tym również w PCPR) w roku 2005 i później.

Adresaci programu:
A) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

B) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

C) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są: uczniami szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczami kolegiów, studentami, słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe, uczestnikami studiów doktoranckich

D) niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
– w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków zawartych umów,
– posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
– posiadają miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekraczający kwotę 2808,00 zł, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, dochód brutto przekraczający kwotę 3510,00 zł
– występują o dofinansowanie dla niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych tego typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.

Maksymalne dofinansowanie w roku 2008 wynosi:
A) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. I A i I B – 18 720,- zł
B) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. I C – 4 680,- zł
C) w przypadku adresatów wymienionych w pkt. I D – 2 808,- zł
Przy zakupie sprzętu wymagany jest udział własny w wysokości co najmniej 10% ceny, lecz jego wysokość zależna jest również od dochodów przypadających na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i może ulec zwiększeniu

Niezbędne dokumenty:
We właściwym dla miejsca zamieszkania Oddziale PFRON należy złożyć:
właściwy formularz wniosku:

– obszar B, wniosek „O” – dla osób wnioskujących w imieniu dziecka, podopiecznego
– obszar B, wniosek „P” – dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych
wraz z wymaganymi dokumentami:
wymagane dokumenty do wniosku „O””
– kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
– oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku
– zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy,
– zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy (dotyczy podopiecznych pracujących)
– zaświadczenie o pobieraniu nauki przez Wnioskodawcę, ze szkoły lub uczelni (dotyczy dzieci/podopiecznych)
– kserokopia aktu urodzenia dziecka (dotyczy Wnioskodawców rodziców)
– kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym (dotyczy Wnioskodawców opiekunów prawnych)

wymagane dokumenty do wniosku „P”
– kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
– oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku
– zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy,o ile dotyczy
– zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy – o ile dotyczy
– zaświadczenie potwierdzające rejestrację Wnioskodawcy w powiatowym urzędzie pracy – o ile dotyczy
– zaświadczenie o pobieraniu przez Wnioskodawcę ze szkoły lub uczelni – o ile dotyczy

Wnioski należy składać we właściwym dla miejsca zamieszkania Oddziale PFRON do dnia 16 maja 2008 (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem udzielenia pomocy jest podpisanie umowy dofinansowania.

“Komputer dla Homera”

Celem programu jest finansowa pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym w zakupie sprzętu komputerowego z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, niezbędnego do nauki, pracy i komunikowania się oraz w zdobyciu umiejętności właściwego wykorzystania tego sprzętu.
PFRON będzie udzielał dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego oraz będzie finansował szkolenia.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono pomocy ze środków PFRON. W tym roku ubiegać się mogą osoby, które otrzymały dofinansowanie w 2004 roku i wcześniej.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać:
na podstawowy zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowanie użytkowe lub poszczególne elementy sprzętu komputerowego służące uzasadnionej jego rozbudowie: – 3744 – zł.
na specjalistyczne elementy lub specjalistyczne urządzenia uzupełniające podstawowy zestaw sprzętu komputerowego oraz specjalistyczne oprogramowanie: – 18720 – zł.
na urządzenia lektorskie, np. Auto-Lektor: – 13104, – zł.
na urządzenia brajlowskie: – 37440, – zł.
UWAGA! Podane kwoty są wartościami granicznymi; faktyczna kwota dofinansowania liczona jest indywidualnie i uzależniono ją od wysokości dochodów oraz liczby osób w rodzinie.

Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny, który w zależności od rodzaju przedmiotu wynosi dla:
1) podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny jego zakupu,
2) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2 % ceny jego zakupu,
3) specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny ich zakupu,
4) urządzeń lektorskich, w kwocie nie mniejszej niż 7% ceny ich zakupu.

Finansowanie kosztów szkolenia w zakresie podstawowej obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania nabytego w ramach programu, obejmuje 100 % kosztów, jednak maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 1050 zł. Można wybrać jeden spośród dwóch modułów szkolenia:
– pełnego szkolenia komputerowego, obejmującego co najmniej 30 godzin lekcyjnych,
– skróconego szkolenia komputerowego, składającego się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych.
W celu uzyskania szkolenia należy złożyć odrębny wniosek – Wniosek „S”.

Firma Harpo będzie organizowała szkolenia z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 061 853 14 25.
1. Komu może pomóc PFRON?
Program adresowany jest do osób niewidomych i niedowidzących:
a) będących w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które:
– uczą się albo studiują,
– pracują lub są zarejestrowane jako bezrobotne
b) dzieci i młodzieży do lat 18 niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadających aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Co może dofinansować PFRON i w jakiej kwocie?
W ramach programu “Komputer dla Homera” dofinansowane mogą być:
a) Podstawowy zestaw sprzętu komputerowego i oprogramowanie użytkowe:
– komputer (obudowa, procesor, płyta główna, cache, RAM, HDD, karta graficzna, karta muzyczna, FDD, CD-ROM, fax-modem, klawiatura, myszka + podkładka, mikrofon, głośniki i słuchawki),
– monitor o przekątnej ekranu nie przekraczającej 19",
– drukarka – wykonywanie zwykłych wydruków np. drukarki atramentowe, laserowe, urządzenie wielofunkcyjne,
– skaner,
– oprogramowanie systemowe (tzn.: Windows, sterowniki, itp.),
– oprogramowanie ukierunkowane na konkretny rodzaj pracy albo edukacji (np.: pakiety biurowe: MS Works i MS Office lub pojedyncze aplikacje typu: edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny Excel, MS Access, Power Point, AntyVirenKit, komputerowe programy edukacyjne itp.),
– poszczególne elementy sprzętu komputerowego służące uzasadnionej jego rozbudowie.

b) Specjalistyczne elementy lub specjalistyczne urządzenia uzupełniające podstawowy zestaw sprzętu komputerowego oraz specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie ze sprzętu komputerowego, innego rodzaju sprzęt elektroniczny:
– monitor powyżej 19”
– syntetyzatory mowy,
– programy powiększające znaki,
– programy mowy syntetycznej obsługujące syntetyzatory mowy i monitory brajlowskie itp.(tzw. screen readery),
– lupy elektroniczne i powiększalniki telewizyjne,
– słowniki głośno mówiące,
– dyktafony cyfrowe,
– klawiatury specjalne
– odtwarzacze cyfrowych książek mówionych np. Czytak
– urządzenia do rozpoznawania kolorów
– system OCR (Fine Reader).
c) Specjalistyczne elektroniczne urządzenia brajlowskie:
– monitory brajlowskie, drukarki brajlowskie, notatniki brajlowskie itp.
d) Urządzenia lektorskie:
– Auto-Lektor.
e) Szkolenie – w całości.

3. Gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy złożyć?
Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie do Oddziału PFRON, wypełnionego przez Wnioskodawcę właściwego formularza wniosku wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów.
W 2008 r. rozpatrywane będą wnioski złożone w Oddziałach w okresie od 17 marca do 30 kwietnia.

Formularze wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i finansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego dzielą się na dwa rodzaje:
a) wnioski dotyczące pełnoletnich adresatów programu,
b) wnioski dotyczące niepełnoletnich adresatów programu.

We wniosku należy przedstawić cel i sposób wykorzystania sprzętu elektronicznego, oraz specyfikację sprzętu, o jaki się występuje.

Wymagane dokumenty:
w przypadku Wnioskodawców pełnoletnich:
– kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
– zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy, wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu,
– zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy – dotyczy osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
– zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganiu dochodów – dotyczy osób pracujących zawodowo,
– oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki, ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się lub studiujących,
w przypadku Wnioskodawców – rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
– kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
– zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy, jeżeli treść ważnego orzeczenia o niepełnosprawności nie wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki, ze szkoły lub uczelni – dotyczy osób uczących się lub studiujących,
– oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach brutto na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym,
– kserokopia aktu urodzenia dziecka lub kserokopia wpisu w dowodzie osobistym – dotyczy rodziców,
– kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – dotyczy opiekunów prawnych.
4. Kryteria przyznawania pomocy.
Komisja opiniuje zasadność przyznania dofinansowania w oparciu o informacje zawarte we wniosku
i załączonych dokumentach, kierując się:
– oceną zawartego we wniosku uzasadnienia przedstawiającego cel i sposób wykorzystania sprzętu elektronicznego,
– oceną przydatności sprzętu elektronicznego wymienionego w specyfikacji zawartej we wniosku, ze względu na cel i sposób wykorzystania sprzętu elektronicznego przedstawiony w uzasadnieniu.

W programie nie mogą uczestniczyć:
1. osoby, które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, naruszyły warunki zawartych umów lub nie wywiązały się z podjętych zobowiązań,
2. osoby, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tzn. takie, których termin płatności już minął),
3. osoby, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę tj. 2808,00 zł, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania tj. 3510,00 zł, określonego w procedurze realizacji programu; w przypadku osób niewidomych wnioskujących o zakup urządzeń lektorskich, dochód o którym mowa powyżej nie może przekroczyć siedmiokrotności najniższego wynagrodzenia tj. 6552.00 zł.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą, w terminie 30 dni od powiadomienia.
Okres wykorzystania środków przyznanego dofinansowania, liczony od dnia podpisania umowy wynosi 2 miesiące.