Harpo Sp. z o. o. realizuje w partnerstwie z:

  • Polskim Związkiem Niewidomych,
  • Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

projekt pod nazwą „Od wykluczenia do powodzenia”, obejmujący szkolenia zawodowe i psychospołeczne dla osób niewidomych mieszkających na wsi.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt skierowany jest do:

  • osób niewidomych i słabowidzących mieszkających na wsi województwa wielkopolskiego, zwłaszcza kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, oraz młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne.

W ramach projektu 24 osoby niewidome i słabowidzące skorzystają z:

  • indywidualnych szkoleń z zakresu orientacji przestrzennej i samoobsługi,
  • szkoleń psychospołecznych (psychologicznych, tańca , nauki spędzania wolego czasu),
  • szkoleń z zakresu telepracy,
  • indywidualnych szkoleń za zakresu rolnictwa i pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym

kapitał ludzki logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

unia europejska logo