» » » Programy do diagnozy i terapii logopedycznej

Programy do diagnozy i terapii logopedycznej

Pakiet LOGOPEDIA daje możliwość ciągłego monitorowania terapii, pozwala na bieżącą analizę stopnia zaburzenia płynności mowy i zindywidualizowanie procesu terapeutycznego. Program przeznaczony jest do terapii mowy dzieci w wieku szkolnym, umiejących czytać, jednak całość programu może być używana również do terapii mowy dzieci młodszych, gdyż wszystkie głoski, sylaby, wyrazy i zdania są nagrane i dziecko może je odsłuchać.

Program ten może być również wykorzystywany w domu, przez rodziców dzieci z wadami wymowy dla utrwalania i automatyzacji wywołanych wcześniej na zajęciach logopedycznych głosek. Wskazane jest jednak, aby rodzic lub opiekun był obecny przy dziecku podczas zajęć logopedycznych, a potem podczas zabawy w domu, gdyż będzie mógł podpowiedzieć mu, czy realizacja danej głoski była prawidłowa (na tyle, na ile rodzic jest w stanie to stwierdzić).

Aplikacja logopedy

Aplikacja logopedy pozwala na rejestrację pacjentów, zapisywanie wyników diagnozy logopedycznej, jak i śledzenie postępów w terapii logopedycznej. Logopeda ma możliwość zapisywania w niej dźwięków nagranych podczas diagnozy logopedycznej, jak i późniejszych zajęć terapeutycznych. W aplikacji mogą być również przechowywane wszystkie nagrane przez dziecko podczas zajęć terapeutycznych dźwięki (tzw. zapis z sesji z komputerem). W każdym momencie terapii, logopeda będzie mógł wrócić do poprzednio nagranego materiału.

Aplikacja Logopedy

Część aplikacji przeznaczona do diagnozy logopedycznej zawiera ankietę, w której logopeda zapisuje wyniki badania budowy i sprawności narządów mowy. Wyniki tej ankiety można wydrukować. Logopeda może również zbadać mowę opowiadaniową korzystając z załączonych w Aplikacji logopedy obrazków sytuacyjnych, jak również zdiagnozować stopień opanowania czytania i pisania. Po zakończeniu diagnozy logopedycznej, logopeda będzie mógł założyć kartotekę każdych następnych zajęć, zapisując w niej nagrania pacjenta, uwagi i wskazania do dalszej terapii. W każdej chwili logopeda będzie mógł otworzyć taką „kartotekę” wybranych zajęć lub diagnozy logopedycznej i odsłuchać nagrane wtedy wyrazy. Jest to, więc niezwykle przydatna w pracy logopedy „dokumentacja” diagnostyczno-terapeutyczna.

W Aplikacji logopedy znajdują się również gotowe do wydruku szablony skierowań do różnych specjalistów, szablon opinii logopedycznej, diagnozy logopedycznej i zaleceń do pracy w domu.

Programy logopedyczne

Jedną z części Aplikacji logopedy jest część ćwiczeniowa tzw. aplikacja pacjenta, która zawiera wszystkie „stare” programy logopedyczne autorstwa Young Digital Planet SA (za wyjątkiem Mówiących obrazków), w nowej graficznie i funkcjonalnie wersji, jak również nowe programy do ćwiczeń wspomagających terapię konkretnych głosek. Pierwsze wydanie programu zawiera następujący materiał:

 • Szereg ciszący: ś, ź, ć, dź,
 • Szereg syczący: s, z, c, dz,
 • Szereg szumiący: sz, ż, cz, dż,
 • Różnicowanie szeregów,
 • Głoska r,
 • Sfonem – program do terapii słuchu fonemowego, (nowa wersja),
 • Echokorektor – program do terapii jąkania (nowa wersja),
 • Logo-gry (nowa wersja),

Przykłady ekranów programów logopedycznych:

Program logopedyczny

Program logopedyczny

Program logopedyczny

Oprócz ćwiczeń wspomagających terapię głosek, program będzie zawierał wiele programów narzędziowych:

 • Wymowa – program umożliwiający nagranie swojego głosu i porównanie fal dźwiękowych ze wzorcem. W programie dostępne będą wszystkie głoski i materiał wyrazowy zgromadzony w programie.
 • Gimnastyka warg i języka – propozycje ćwiczeń usprawniające artykulatory (ćwiczenia języka, warg i podniebienia miękkiego) przedstawione w formie zabawnej historyjki, dobrane odpowiednio do danej wady wymowy.
 • Uczę się pisać – animacje przedstawiające litery drukowane, małe i wielkie pisane, jak również prezentujące poprawny kierunek pisania liter. Litery te będzie można wydrukować w liniaturze i przekazać dziecku do ćwiczeń w domu.
 • Rozwój mowy dziecka – tabela zawierająca podstawowe informacje o procesie powstawania poszczególnych głosek w ontogenezie. Logopeda będzie mógł wydrukować ją i przekazać rodzicom jako informację o rozwoju mowy dziecka.
 • Labiogramy – zdjęcia układu warg przy wymawianiu 14 głosek języka polskiego: a, e, o, u, s, z, sz, ż, p, b, m, w, f, l. Program zawierać będzie grę polegającą na układaniu wyrazów z labiogramów.

Uwaga: nowość w zestawie: program „Mowa bezdźwięczna”.
W programie zaprezentowane jest 14 jednostek tematycznych wspomagających terapię mowy bezdźwięcznej (część wstępna i podsumowująca terapię, zawierająca ćwiczenia, które mogą być zastosowane w wybranym przez terapeutę momencie terapii oraz części szczegółowe poświęcone konkretnym ubezdźwięcznianym głoskom). Program skonstruowano na postawie 13 głosek w następującej kolejności udźwięczniania: [v, v’, z, ż, ź, dz, dż, dź, b, b’, d, g’, g].
Program przeznaczony jest dla terapeutów prowadzących terapię dzieci mających problem z realizacją głosek dźwięcznych.

Wszystkie programy logopedyczne działają tylko po uprzednim zainstalowaniu Aplikacji logopedy.


Oprogramowanie wspomagające terapię logopedyczną

Multimedialne programy wspomagające terapię logopedyczną przeznaczone są do wspierania terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci z niedosłuchem lub spowodowanych innymi deficytami, niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym, autyzmem, mutyzmem, Zespołem Downa i innymi deficytami. Programy dzięki bogatej kolorystyce, ciekawym animacjom i dźwiękom i różnorodnym wzmocnieniom pozytywnym są fascynujące dla dzieci umożliwiając rozpoczęcie pracy logopedycznej z dziećmi w najmłodszych grupach wiekowych. Ponadto ciekawa fabuła pozwala uatrakcyjnić terapię oraz motywować je do działania. Natomiast praca z programem staje się dla małych pacjentów doskonałą zabawą i przygodą. Programy wspomagające terapię logopedyczną rozwijają percepcję słuchową, prawidłową intonację i modulację głosu, uczą rozróżniania i nazywania dźwięków, prawidłowej artykulacji i rozróżniania głosek, pozwalają na opanowanie poszczególnych pojęć językowych, korzystnie wpływają na rozwój funkcji językowych. Z kolei dla specjalistów jest to skuteczna pomoc w codziennej pracy, doskonałe narzędzie pozwalające na tworzenie profesjonalnej diagnozy i planowania indywidualnej terapii logopedycznej poprzez zabawę. Niektóre programy mogą być z powodzeniem wykorzystane przez rodziców do pracy z dzieckiem w warunkach domowych.