» » » Programy do diagnozy i terapii logopedycznej

Programy do diagnozy i terapii logopedycznej

Pakiet LOGOPEDIA daje możliwość ciągłego monitorowania terapii, pozwala na bieżącą analizę stopnia zaburzenia płynności mowy i zindywidualizowanie procesu terapeutycznego. Program przeznaczony jest do terapii mowy dzieci w wieku szkolnym, umiejących czytać, jednak całość programu może być używana również do terapii mowy dzieci młodszych, gdyż wszystkie głoski, sylaby, wyrazy i zdania są nagrane i dziecko może je odsłuchać.

Program ten może być również wykorzystywany w domu, przez rodziców dzieci z wadami wymowy dla utrwalania i automatyzacji wywołanych wcześniej na zajęciach logopedycznych głosek. Wskazane jest jednak, aby rodzic lub opiekun był obecny przy dziecku podczas zajęć logopedycznych, a potem podczas zabawy w domu, gdyż będzie mógł podpowiedzieć mu, czy realizacja danej głoski była prawidłowa (na tyle, na ile rodzic jest w stanie to stwierdzić).

Aplikacja logopedy

Aplikacja logopedy pozwala na rejestrację pacjentów, zapisywanie wyników diagnozy logopedycznej, jak i śledzenie postępów w terapii logopedycznej. Logopeda ma możliwość zapisywania w niej dźwięków nagranych podczas diagnozy logopedycznej, jak i późniejszych zajęć terapeutycznych. W aplikacji mogą być również przechowywane wszystkie nagrane przez dziecko podczas zajęć terapeutycznych dźwięki (tzw. zapis z sesji z komputerem). W każdym momencie terapii, logopeda będzie mógł wrócić do poprzednio nagranego materiału.

Aplikacja Logopedy

Część aplikacji przeznaczona do diagnozy logopedycznej zawiera ankietę, w której logopeda zapisuje wyniki badania budowy i sprawności narządów mowy. Wyniki tej ankiety można wydrukować. Logopeda może również zbadać mowę opowiadaniową korzystając z załączonych w Aplikacji logopedy obrazków sytuacyjnych, jak również zdiagnozować stopień opanowania czytania i pisania. Po zakończeniu diagnozy logopedycznej, logopeda będzie mógł założyć kartotekę każdych następnych zajęć, zapisując w niej nagrania pacjenta, uwagi i wskazania do dalszej terapii. W każdej chwili logopeda będzie mógł otworzyć taką „kartotekę” wybranych zajęć lub diagnozy logopedycznej i odsłuchać nagrane wtedy wyrazy. Jest to, więc niezwykle przydatna w pracy logopedy „dokumentacja” diagnostyczno-terapeutyczna.

W Aplikacji logopedy znajdują się również gotowe do wydruku szablony skierowań do różnych specjalistów, szablon opinii logopedycznej, diagnozy logopedycznej i zaleceń do pracy w domu.

Programy logopedyczne

Jedną z części Aplikacji logopedy jest część ćwiczeniowa tzw. aplikacja pacjenta, która zawiera wszystkie „stare” programy logopedyczne autorstwa Young Digital Planet SA (za wyjątkiem Mówiących obrazków), w nowej graficznie i funkcjonalnie wersji, jak również nowe programy do ćwiczeń wspomagających terapię konkretnych głosek. Pierwsze wydanie programu zawiera następujący materiał:

 • Szereg ciszący: ś, ź, ć, dź,
 • Szereg syczący: s, z, c, dz,
 • Szereg szumiący: sz, ż, cz, dż,
 • Różnicowanie szeregów,
 • Głoska r,
 • Sfonem – program do terapii słuchu fonemowego, (nowa wersja),
 • Echokorektor – program do terapii jąkania (nowa wersja),
 • Logo-gry (nowa wersja),

Przykłady ekranów programów logopedycznych:

Program logopedyczny

Program logopedyczny

Program logopedyczny

Oprócz ćwiczeń wspomagających terapię głosek, program będzie zawierał wiele programów narzędziowych:

 • Wymowa – program umożliwiający nagranie swojego głosu i porównanie fal dźwiękowych ze wzorcem. W programie dostępne będą wszystkie głoski i materiał wyrazowy zgromadzony w programie.
 • Gimnastyka warg i języka – propozycje ćwiczeń usprawniające artykulatory (ćwiczenia języka, warg i podniebienia miękkiego) przedstawione w formie zabawnej historyjki, dobrane odpowiednio do danej wady wymowy.
 • Uczę się pisać – animacje przedstawiające litery drukowane, małe i wielkie pisane, jak również prezentujące poprawny kierunek pisania liter. Litery te będzie można wydrukować w liniaturze i przekazać dziecku do ćwiczeń w domu.
 • Rozwój mowy dziecka – tabela zawierająca podstawowe informacje o procesie powstawania poszczególnych głosek w ontogenezie. Logopeda będzie mógł wydrukować ją i przekazać rodzicom jako informację o rozwoju mowy dziecka.
 • Labiogramy – zdjęcia układu warg przy wymawianiu 14 głosek języka polskiego: a, e, o, u, s, z, sz, ż, p, b, m, w, f, l. Program zawierać będzie grę polegającą na układaniu wyrazów z labiogramów.

Uwaga: nowość w zestawie: program „Mowa bezdźwięczna”.
W programie zaprezentowane jest 14 jednostek tematycznych wspomagających terapię mowy bezdźwięcznej (część wstępna i podsumowująca terapię, zawierająca ćwiczenia, które mogą być zastosowane w wybranym przez terapeutę momencie terapii oraz części szczegółowe poświęcone konkretnym ubezdźwięcznianym głoskom). Program skonstruowano na postawie 13 głosek w następującej kolejności udźwięczniania: [v, v’, z, ż, ź, dz, dż, dź, b, b’, d, g’, g].
Program przeznaczony jest dla terapeutów prowadzących terapię dzieci mających problem z realizacją głosek dźwięcznych.

Wszystkie programy logopedyczne działają tylko po uprzednim zainstalowaniu Aplikacji logopedy.