ClaroRead PRO

1.299,00

Wszechstronne narzędzie wspomagające osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Program zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie i elastyczności zapewnia użytkownikom w każdym wieku i o różnym poziomie umiejętności dostęp do informacji. ClaroRead Pro posiada wbudowany syntezator mowy i współpracuje z wieloma aplikacjami systemu Windows (Microsoft Word, Internet Explorer). Jedną z podstawowych zalet ClaroRead Pro jest możliwość czytania menu, oznaczeń przycisków, dymków, a także każdego tekstu wyświetlonego na ekranie. Program natychmiast odczytuje wybrany za pomocą myszy tekst, a także znaki, słowa i zdania podczas ich pisania, dzięki czemu można sprawdzać głosowo pisownię.

Poza tym ClaroRead Pro wyposażony jest w funkcje takie jak:

  • Tworzenie plików audio oraz video z tekstu edytora lub strony internetowej
  • Modyfikacja wielkości oraz koloru czcionki i tła dokumentu
  • Wyświetlanie homofonów
  • Sprawdzanie tekstu pod względem pisowni, znaczenia, sugerowanie definicji słownikowych, identyfikację oraz sugestie homofonów
  • Podświetlanie oczytywanych fraz i słów
  • Możliwość zmiany języka odczytywanego tekstu, także w obrebie jednego dokumentu i wyboru dostosowanego do potrzeb użytkownika syntezatora mowy
  • Narzędzie predykcji (podpowiadanie prawdopodobnych słów po wpisaniu paru liter)
  • Dodatkowe aplikacje takie jak: Mówiący kalkulator, Accessible PDF dodatek pozwalający na importowanie plików PDF, a następnie na ich odczytywanie przez ClaroRead, ClaroView – pozwalający na zmianę barw ekranu, ScreenRuler – linijka powiększająca fragment ekranu
  • Rozpoznawanie i czytanie głosem zeskanowanych dokumentów


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.